Avís legal


Informació general del lloc web

La pàgina web formalweb.cat és propietat de Jordi Llobet Palau Número d’Identificació Fiscal 43706923T amb adreça de correu electrònic: hola@formalweb.cat.

La utilització de la pàgina web està subjecta a les següents condicions d’ús. Li demanem que les llegeixi atentament. El fet d’accedir a la pàgina web i utilitzar els materials continguts en aquest implica que vostè ha llegit i accepta aquestes condicions.


Condicions d’ús

La pàgina web mostra els serveis que ofereix com a desenvolupador web amb finalitats únicament informatives. L'usuari ha de tenir en compte que aquest contingut podria no reflectir l'estat més recent sobre les qüestions analitzades. Així mateix, el contingut pot ser modificat, desenvolupat o actualitzat sense notificació prèvia.

L'accés a aquest material no pretén constituir ni implica cap relació de confiança o professional entre Formal Web i l'usuari de la pàgina web.

Els enllaços que disposa la pàgina web poden conduir a l'usuari a altres llocs, pàgines web, sobre els que la Formal Web no exerceix cap mena de control. Formal Web no respon ni del contingut ni de l'estat d'aquestes pàgines web i aplicacions, i l'accés a aquestes a través d'aquesta pàgina web tampoc implica que Formal Web recomani o aprovi el seu contingut.

L'usuari s'obliga a utilitzar la pàgina web i tot el seu contingut i serveis d'acord amb el que estableix la llei, la moral, l'ordre públic i els presents Avisos legals. Així mateix, s'obliga a fer un ús adequat dels continguts de la pàgina web i no a emprar-los per a realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers i/o que infringeixin la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial.

L'usuari s'obliga a mantenir indemne a Formal Web davant qualsevol possible reclamació, multa, pena o sanció que pugui venir obligada a suportar com a conseqüència de l'incompliment per part de l'usuari de qualssevol de les normes d'utilització anteriorment indicades, reservant-se a més la propietat el dret a sol·licitar la indemnització per danys i perjudicis que correspongui. Formal Web es reserva el dret de prohibir, a qualsevol usuari que vulneri les normes i obligacions establertes en aquests Avisos Legals, l'ús dels serveis oferts a través de la pàgina web.


Propietat Intel·lectual

Tot el contingut de la pàgina Web, entenent per aquests, a títol merament enunciatiu, els textos, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, enllaços, i altres continguts audiovisuals, així com el seu disseny gràfic i codis font, són propietat intel·lectual de la Formal Web o de tercers, sense que es puguin entendre cedits a l'usuari cap dels drets d'explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre aquells.


Limitació de responsabilitats

Tota persona que utilitza la pàgina web ho fa pel seu compte i risc. Formal Web no es responsabilitza dels errors o omissions que puguin detectar el contingut d'aquestes o altres als que es pugui accedir a través d'aquestes. La propietat tampoc podrà ser considerada responsable de cap dany derivat de la utilització de la pàgina web, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que en aquelles es facilita.

Formal Web no garanteix l'absència de virus o altres elements lesius que puguin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l'usuari de la pàgina web. En conseqüència, Formal Web no respon pels danys i perjudicis que tals elements puguin ocasionar a l'usuari o tercers.


Necessitat de registre

Amb caràcter general, pel simple accés als continguts del lloc web no serà necessari el registre de l'usuari.

Les dades introduïdes per l'usuari hauran de ser exactes, actuals i verídiques en tot moment. 


Nul·litat i ineficàcia de les clàusules

Les presents Condicions Generals han estat exposades amb la deguda antelació, de conformitat amb la legislació vigent. Així mateix, la propietat posa a la seva disposició les presents Condicions Generals, de forma que puguin ser emmagatzemades i reproduïdes, complimentant així amb el deure legal d'informació prèvia.

Formal Web es reserva la facultat de modificar, en qualsevol moment, i sense avís previ, la presentació i configuració de la pàgina web, les funcionalitats i/o dels continguts que s'incorporin. L'usuari reconeix i accepta expressament que en qualsevol moment Formal Web pugui interrompre, desactivar i/o cancel·lar l'accés i/o ús de la pàgina web, sense que en sigui responsable per això.

Si qualsevol clàusula continguda en les presents Condicions Generals es declarés total o parcialment nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia tan sols afectarà a dita disposició o a la part d'aquesta que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les presents Condicions Generals en tota la resta i considerant-se tal disposició total o parcialment per no inclosa.


Legislació aplicable

Aquestes Condicions Generals es regiran i interpretaran d'acord amb les lleis aplicables espanyoles i europees.